സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ പരീക്ഷ ബോർഡ്
പൊതുപരീക്ഷ മൂല്യ നിർണയ അപേക്ഷ (RePrint)